Přihlášky na Dopravku opět otevíráme 1. května 2024! 🎉
Logo Fakulty dopravní ČVUT v Praze

Nejrychlejší dopravní konference

studentská prezentační soutěž

Přihlášené příspěvky

Aktuálně přihlášené příspěvky

A teď mám brzdit nebo přidat?

Prezentující:
Vít Fanta

Anotace soutěžního příspěvku:
Představení problému, jak řídit vlak co nejúsporněji a přitom dodržet jízdní řád. Ze znalosti výškového profilu trati a výkonové charakteristiky vlaku lze spočítat rychlostní profil tak, aby dojel do cílové stanice včas s co nejmenší spotřebou. Výsledný program řešící tuto úlohu s využitím rigorózních metod optimálního řízení je implementován ve stále populárnějším jazyce Julia a bude poté coby balíček dostupný široké veřejnosti. Práce vzniká i za spolupráce s výrobcem vlaků a tramvají.

Bakalářská práce Obchvat obcí Věž - Skála

Prezentující:
Tomáš Váňa

Anotace soutěžního příspěvku:
Práce je založena na komplexním návrhu nového obchvatu silnice I/34 obce Věž a místní části Skála. V rámci zpracování byly využity získané podklady (výškopis, polohopis, ortofoto mapy, katastr nemovitostí) a vyhotoven vlastní dopravní průzkum. Byl navržen nový obchvat obou zastavěných ploch spolu s přeložkami všech dotčených komunikací ve stupni projektové dokumentace studie. Dále byla zpracována analýza projektu s výpočtem finančních nákladů a projekt byl porovnán s návrhem obchvatu pro ŘSD ČR.

Mikrosimulace preference veřejné hromadné dopravy

Prezentující:
Ondřej Vomočil

Anotace soutěžního příspěvku:
Preference veřejné dopravy představuje základní nástroj k zajištění plynulého a rychlého pohybu spojů veřejné dopravy po infrastruktuře. Předmětem bakalářské práce bylo pomocí dopravních simulací v programu PTV Vissim posoudit dopravně-inženýrské varianty řešení pro situaci ukončení vyhrazeného jízdního pruhu pro autobusy v místě snížení počtu jízdních pruhů a pro situaci vzniku vyhrazeného jízdního pruhu pro autobusy v souvislosti s křižovatkou. Varianty řešení byly posuzovány z pohledu veřejné dopravy, ale i z hlediska vybraných efektů na ostatní silniční provoz. Cílem práce bylo určit optimální dopravně-inženýrské řešení obou situací a přispět tak ke kvalitnímu řešení preference veřejné dopravy v praxi.

Možnost provozu jednotek BEMU na linkách osobní regionální železniční dopravy

Prezentující:
Jiří Krejčí l

Anotace soutěžního příspěvku:
Název soutěžního příspěvku je zároveň tématem diplomové práce autora. Samotná práce pojednává o zdroji způsobujícím znečištění ovzduší. V železniční dopravě se především jedná o vozidla se spalovacími motory. Dále je pak diskutována možnost náhrady výše zmíněných vozidel za vozidla s trakčním akumulátorem. V rámci diplomové práce došlo k sestavení „programu“, jenž umožňuje prověřit, zda je možné nasadit jednotky BEMU do pravidelného provozu a uvažovat i možnost dojezdu do cílové stanice v případě mimořádně události.

Metodika ověřování funkčnosti virtuálních vozidel

Prezentující:
Karel Zmek l

Anotace soutěžního příspěvku:
Předmětem práce je vyvinout validační nástroj pro snadné ověření základní funkčnosti virtuálního vozidla v oblastech jízdní dynamiky a nezbytných elektronických funkcí. Nástroj má sloužit primárně vývojovým inženýrům ke snadné identifikaci problému při vývoji modelu. Virtuální vozidlo slouží k testování řídích jednotek mimo skutečné vozidlo. Tento přístup k testování snižuje cenu vývoje a riziko poškození reálných komponent.

Linear Feature Extraction from Mobile Laser Scanning

Prezentující:
Tadeáš Bartoš l

Anotace soutěžního příspěvku:
Diplomová práce na téma ‚Linear Feature Extraction from Mobile Laser Scanning‘ se zabývá nalezením efektivního způsobu zpracování mračen bodů pořízených MLS systémem z pohledu extrakce liniových prvků (VDZ, svodidla, obruby, PHS a zábradlí), jejich vektorizací a klasifikací. Tato data mohou tvořit základ pro několik využití – pasportizaci, analýzu stavů povrchu, zrychlení procesů bezpečnostních inspekcí, vytváření podkladů pro přeložky nebo rekonstrukce pozemních komunikací a například i jako základ pro vývoj autonomního řizení. Kromě samotného zpracování, diplomová práce zmiňuje, jak mračna bodů poptávat, jak tvořit podmínky vyhotovení průzkumu s požadovanou úrovní detailu, hustoty a přesnosti s výslednou použitou technologií.

Třínápravové regionální kolejové vozidlo

Prezentující:
Jan Jakub Bek l

Anotace soutěžního příspěvku:
Cílem této práce je navrhnout lehké kolejové vozidlo, které by nahradilo stávající zastaralou flotilu regionálních vlaků Českých Drah. Vozidlo musí splňovat požadavky normy ČSN EN 12 663 kategorie P2 na crashovou odolnost. Také musí být vozidlo co nejlehčí aby mělo co nejmenší jízdní odpory a tak byl jeho provoz nejen ekologický, ale také nízkonákladový.

Koncepční návrh UAV pro civilní a vojenské využití

Prezentující:
Matouš Kmet l

Anotace soutěžního příspěvku:
Má práce se zabývá koncepčním návrhem UAV. Samotné definici parametrů předchází motivace návrhu tohoto druhu letounu. Je pojednáno o možnostech využití jak v civilním, tak i ve vojenském sektoru a o možnostech prolnutí požadavků obou odvětví. Z technických kritérií letounů uvedených v rešeršní části práce vyplývá, co lze považovat za dosažitelné. Na základě těchto poznatků je vypracován samotný koncepční návrh letounu včetně základních návrhových výpočtů a návrhu geometrie letounu. Závěrem je jednoznačný návrh o kvalitě nutné k případnému zkonstruování reálného produktu.

Autobusy v Pezinku a ako riešiť problémy malých systémov MHD

Prezentující:
Martin Šulek

Anotace soutěžního příspěvku:
Počas prezentácie sa budem stručne snažiť predstaviť analýzu problémov verejnej dopravy v meste Pezinok spolu s príkladmi ako dané problémy riešia obdobné mestá. Po krátkej analýze sa budem snažiť poukázať na vhodné riešenia a ich aplikáciu do miestnych špecifík. Výsledkom by malo byť konkrétny koncept verejnej dopravy zhodnotený s jeho pozitívami a negatívami.

Návrh superbloku v Praze

Prezentující:
Joshua Jones

Anotace soutěžního příspěvku:
Superblok – dříve pouze urbanistický koncept, který nedávno ožil a je dnes využíván v řadě světových velkoměst, prozatím bez Prahy. Pomáhá řešit aktuální problematiky související se změnou klimatu, nadměrným automobilismem a nedostatkem veřejného prostoru. Praha, která by z modelu profitovala by v tomto trendu neměla zůstat pozadu.

Zajištění taktu a návazností na trati 235 s minimem stavebních úprav

Prezentující:
Martin Marek

Anotace soutěžního příspěvku:
V bakalářské práci byl navržen nový provozní koncept osobních vlaků na trati 235 Kutná Hora hl.n. – Zruč nad Sázavou. Díky snížení celkové doby jízdy pod 60 minut je možné zajistit pravidelný taktový provoz v intervalu 120 i 60 minut, a zároveň vytvořit všesměrné taktové uzly v obou konečných stanicích.

Ukázkový název projektu

Název projektu, ke kterému se příspěvek vztahuje:
test

Krátká anotace:
test