Přihlášky na Dopravku opět otevíráme 1. května 2024! 🎉
Logo Fakulty dopravní ČVUT v Praze

Nejrychlejší dopravní konference

studentská prezentační soutěž

O soutěži

Hlavní myšlenka

Realizace studentských projektů a studentských prací probíhá většinou za podpory pouze bilaterální komunikace studenta a vedoucího, nebo v rámci skupiny studentů podílejících se na řešení projektu. V obou případech je student obklopen kolegy, kteří mají odbornou znalost řešeného tématu. V  pracovním životě je však absolvent  nucen prezentovat a obhájit výsledky své práce kolegům či nadřízeným i mimo vlastní obor.

Schopnost studenta jasně, stručně a srozumitelně prezentovat téma a postupy vlastní práce je proto zásadní. Soutěžní platforma Nejrychlejší dopravní konference, kdy student prezentuje vlastní práci širšímu, oborově ne zcela vyhraněnému publiku, nabízí studentům prostor pro zdokonalení této dovednosti.

Hlavní cíle konference

 • Podpořit výchovu mladých vědeckých pracovníků již během základního univerzitního studia;
 • vylepšit komunikační schopnosti studentů při prezentaci vlastních výsledků odborníkům, kteří nejsou jejich vedoucími, či kolegy na projektu;
 • zajistit sdílení řešených témat nejen mezi studenty;
 • docílit vyšší úrovně zpracovávaných závěrečných prací a obhajob;
 • rozšířit povědomí o dosahovaných výsledcích a činnostech v projektech
 • potenciální iniciace spolupráce napříč ústavy zespoda, tj. od studentů řešících příbuzná témata v různých projektech.

Podmínky pro přijetí studenta do soutěže

 • Soutěžní konference je určená studentům ČVUT v bakalářském nebo magisterském studijním oboru.
 • Soutěžícím se může stát student prezenčního nebo kombinovaného studia, který nedovršil věku více než 26 let.
 • Student se podílí na řešení výzkumného nebo studentského projektu, nebo zpracovává závěrečnou práci související jakkoli s oblastí dopravy.
 • Pokud student prezentuje práci na projektu, doloží při registraci souhlas garanta projektu/vedoucího práce
 • Student vyplní a odešle registrační formulář. Pokud je registrace úspěšná, student následně zpracuje stručnou prezentaci příspěvku elevator pitch a finálovou prezentaci, obě prezentace jsou nezbytné pro účast studenta na konferenci. Finálová prezentace bude v každém případě publikována ve sborníku konference.

Formální požadavky na prezentaci příspěvku pro elevator pitch

Takzvaný elevator pitch (prodej ve výtahu) nebo elevator speech, je efektivní nástroj jehož cílem je během chvíle sdělit to podstatné a získat tak pozornost pro vaše téma či nápad. Elevator pitch je aplikovatelný v mnoha životních a profesních situacích: Může se jednat o pracovní pohovor na kterém se v krátkosti představíte; Networkingovou akci, kde oslovíte budoucí zaměstnavatele, či partnery pro svůj projekt; Způsob jak prosadit nápad v zaměstnání či získat investory, nebo jak získat hodnocení před komisí na soutěžní konferenci.

 • Prezentace musí tematicky odpovídat informacím poskytnutým při registraci na konferenci / do soutěže.
 • Student se při přípravě prezentace řídí obecnými zvyklostmi a pravidly pro tvorbu prezentací a závěrečných prací (citování zdrojů, číslování stránek atd.)
 • Grafické zpracování je zcela na autorovi, není stanovena žádná předepsaná šablona.
 • Formát prezentací: Powerpoint nebo PDF (prezentace bude probíhat z konferenčního PC, který nedisponuje prezentací jiných formátů).
 • Časová dotace maximálně 3 minuty (čas bude měřen a prezentace po dosažení času ukončena). Po prezentaci bude položen jeden stručný dotaz z hodnoticí komise.
 • Autor práce a vedoucí práce uveden na prvním straně prezentace.
 • V prezentaci může být uveden kontakt (příp. web projektu) pro případné doplňující dotazy publika po soutěži.
 • Každý slide prezentace bude opatřen identifikátorem soutěžní prezentace v pravém horním rohu. (identifikátor obdržíte s potvrzením rezervace)
 • Každý slide je číslovaný.
 • Obsah je jen na autorovi. Prezentace musí představit hlavně autorův přínos při řešení projektu nebo závěrečné práce.
 • Při přípravě prezentace se lze inspirovat stanovenými kritérii hodnocení.
 • Prezentaci student zasílá v elektronické podobě podle pokynů organizátora uvedených v potvrzení registrace.

Formální požadavky na finálovou prezentaci

Nejen tři vítězové, kteří dostanou možnost detailněji popsat projekt či svou závěrečnou práci, zpracovávají finálovou prezentaci. Konference bude mít elektronicky vydaný sborník, ve kterém budou všechny finálové prezentace uveřejněny. Každý má tedy možnost vyzdvihnout vlastní práci na  projektu, rozvinou své plány a vize a alespoň touto neosobní formou je prezentovat nejen všem účastníkům konference.

 • Finálová prezentace musí rozšiřovat téma prezentované během elevator pitch.
 • Student se při přípravě prezentace řídí obecnými zvyklostmi a pravidly pro tvorbu prezentací a závěrečných prací (citování zdrojů, číslování stránek atd.)
 • Grafické zpracování je zcela na autorovi, není stanovena žádná předepsaná šablona.
 • Formát prezentací: Powerpoint nebo PDF.
 • Časová dotace maximálně 20 minut + dotazy z hodnoticí komise a publika.
 • Každý slide je číslovaný.
 • Autor práce a vedoucí práce uveden na první straně prezentace.
 • V prezentaci může být uveden kontakt (příp. web projektu) pro případné doplňující dotazy publika po soutěži.

Kritéria hodnocení příspěvků pro elevator pitch (Co se bude hodnotit)

 • Komise bude hodnotit jednotlivá kritéria na bodové škále od 0 do 5. Vítězné budou ty prezentace, které obdrží nejvyšší počet bodů v součtu hodnocení jednotlivých kritérií.
 • Kritéria hodnocení:
  • Nápaditost v uchopení tématu projektu. (Kreativní přístup studenta při řešení tématu/projektu)
  • Přínos studenta do projektu. (Vlastní přínos studenta při řešení tématu/projektu).
  • Prezentační dovednosti, a celková schopnost studenta srozumitelně prezentovat vlastní práci během omezeného času.
  • Kreativita a grafického zpracování
  • Přínos prezentovaného řešení pro vědeckou nebo komerční praxi. Předpokládaný dopad práce studenta do dalších oblastí i mimo rámec konkrétního projektu či závěrečné práce.
  • Dodržení časové dotace. Dodržení časového limitu 3 min. pro prezentaci příspěvku elevator pitch (binární hodnocení 0 nebo 5)
  • Schopnost zodpovězení dotazu

Co se nebude hodnotit

Nebude se hodnotit úroveň dokončení (rozpracovanost) práce. Přihlásit se tedy mohou studenti z různých ročníků a v různé fázi rozpracovanosti projektu či závěrečné práce. Prezentovaná práce proto může být v různé fázi řešení a představen může být například zvolený postup, výsledky rešerše, dosažené slepé uličky, nebo plánované kroky na cestě k cílovému řešení.

Pravidla

 • Registrací do soutěže se student zavazuje k vypracování soutěžních prezentací a účasti na konferenci.
 • Registrace bez všech povinných údajů a příloh nebude akceptována.
 • Veškeré zaslané podklady (prezentace a texty) nebo jejich fragmenty musí být vlastní autorskou tvorbou soutěžícího a cizí a ostatní zdroje musí být správně citovány.
 • Soutěžící poskytuje zaslané podklady pro použití také při propagaci soutěže v tomto i v následujících ročnících. Účastí v soutěži uděluje soutěžící student organizátorovi bezúplatně licenci k užití díla v neomezeném rozsahu. Dílo však nesmí býti užito ke komerčním účelům, ale pouze za účelem propagace organizátora a jeho partnerů.
 • Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící student zároveň svůj souhlas v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, se zpracováním jím poskytnutých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefon a e-mail pro účely této soutěže
 • Soutěžícím se může stát student prezenčního nebo kombinovaného studia, který nedovršil věku více než 26 let.
 • V rámci jednoho ročníku konference může student absolvovat pouze jeden příspěvek elevator pitch.
 • O vítězích soutěže (3 soutěžící) rozhoduje komise na základě výsledků hlasování (1 hlas: zástupce Bakalářského studia na FD ČVUT, 1 hlas: zástupce Magisterského studia na FD ČVUT, 1 hlas: zástupce Doktorského studia na FD ČVUT, 2 hlasy: akademičtí pracovníci FD ČVUT, 1 hlas: výsledek online ankety přizvaných komerčních subjektů, 1 hlas: výsledek online ankety účastníků konference (publika). V případě nerozhodných výsledků rozhodne o vítězi arbitrárně část komise složená ze zástupců studentstva a akademických pracovníků formou hlasování popř. losem.
 • Organizátor si vyhrazuje právo nezařadit anebo vyřadit soutěžní prezentaci a soutěžícího kdykoli a to i bez udání důvodu.
 • Organizátor si vyhrazuje právo arbitrárního rozhodnutí ve všech situacích, které pravidla výslovně nepopisují.
 • Soutěžící bere na vědomí, že svojí účastí v soutěži akceptuje její pravidla. Účastí v soutěži a zasláním soutěžního díla vyjadřuje účastník souhlas s těmito pravidly soutěže. V případě, že soutěžící bude soutěžit v rozporu s těmito pravidly, vyhrazuje si organizátor právo vyřadit takového soutěžícího ze soutěže.

FAQ

Ano. Studenti, kteří se podílejí na témže projektu se mohou věnovat odlišným výzkumným aplikačním úkolům. Proto je možné, aby se tentýž projekt objevil ve více než jedné prezentaci. Každý příspěvek však musí prezentovat práci jiného autora.

Schopnost prodat sebe i svůj nápad. Cílem je během chvíle sdělit to podstatné a získat tak pozornost pro vaše téma či nápad. Takzvaný elevator pitch, nebo elevator speech, je efektivní nástroj aplikovatelný v mnoha životních a profesních situacích: Může se jednat o pracovní pohovor na kterém se v krátkosti představíte; networkingovou akci, kde oslovíte budoucí zaměstnavatele, či partnery pro svůj projekt; způsob jak prosadit nápad v zaměstnání či získat investory, nebo jak získat hodnocení před komisí na soutěžní konferenci.

Jakýkoli projekt, který je řešen v rámci studia nebo v rámci výzkumné či vývojové činnosti  ČVUT (TAČR, GAČR, HORIZON, komerční projekty apod.). Projekt je školním dílem. Jestliže bylo dílo vypracováno studentem za účelem splnění studijních povinností (např. bakalářské, diplomové práce). Nezáleží na tom, kde a kdy bylo dílo vypracováno (např. ve volném čase). Fakulta dodala námět (zadání) díla a technicky dílo vede. Samotný námět, zadání a vedení školního díla či poskytnutí rady nebo dokumentačního materiálu nezakládá nárok na autorství. Školní dílo ke splnění studijních povinností by měl vypracovat student sám. Ten, kdo práci vede, by neměl zasahovat tak, aby mohl být pokládán za spoluautora.

Financování projektu

Konference je podpořena ze zdrojů ČVUT č. SVK 54/23/F6 (zdroje – dotace je poskytována podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů a zdrojů Ústavu bezpečnostních technologií a inženýrství FD ČVUT.

Důležité informace o pořizování záznamů a fotografií

Na akci budou pořizovány audio a video záznamy, které budou dále použity pro propagaci konference.
Zveřejňované záznamy je možné užít v souladu s autorským zákonem č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.